Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/2023/QĐ-UBND 30/06/2023 Về việc phân cấp một số thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND thành phố Hà Nội về giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập
Còn hiệu lực
14/2023/QĐ-UBND 28/06/2023 Về việc ban hành Quy định về quản lý cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2023/QĐ-UBND 27/06/2023 Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2023/QĐ-UBND 15/06/2023 Bãi bỏ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
10/2023/QĐ-UBND 06/06/2023 Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/2023/QĐ-UBND 25/05/2023 Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/2023/QĐ-UBND 25/05/2023 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/2023/QĐ-UBND 21/04/2023 Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND Thành phố quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
05/2023/QĐ-UBND 28/03/2023 Về việc Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
02/2023/QĐ-UBND 02/02/2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND Thành phố quy định chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2253 văn bản / 226 trang

Trang :