Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/2024/QĐ-UBND 23/05/2024 Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
32/2024/QĐ-UBND 16/05/2024 Về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2024/NQ-HĐND 15/05/2024 Về việc quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/NQ-HĐND 15/05/2024 Về việc ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh tế xây dựng của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
14/NQ-HĐND 15/05/2024 Về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
10/2024/NQ-HĐND 15/05/2024 Về việc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
30/2024/QĐ-UBND 09/05/2024 Về việc ban hành quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
31/2024/QĐ-UBND 09/05/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Quy định liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
29/2024/QĐ-UBND 06/05/2024 Về việc bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Còn hiệu lực
27/2024/QĐ-UBND 05/04/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3076 văn bản / 308 trang

Trang :