Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/2024/QĐ-UBND 10/01/2024 Về việc ban hành Quy định quản lý và khai thác hồ Tây
Còn hiệu lực
01/2024/QĐ-UBND 08/01/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
38/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
37/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
36/2023/QĐ-UBND 22/12/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 của UBND Thành phố quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi được nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
35/2023/QĐ-UBND 22/12/2023 Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
34/2023/QĐ-UBND 22/12/2023 Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
31/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
32/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
33/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3076 văn bản / 308 trang

Trang :