Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19
Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND 23/09/2021 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
26/NQ-HĐND 23/09/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
10/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Về việc bố trí lực lượng và chế độ chính sách cho nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
25/NQ-HĐND 23/09/2021 Thông qua "Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội"
Còn hiệu lực
24/NQ-HĐND 23/09/2021 Thông qua điều chỉnh, bổ sung: Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/NQ-HĐND 23/09/2021 Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội và Danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay giai đoạn 2021-2025 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/2021/QĐ-UBND 15/09/2021 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/2021/QĐ-UBND 08/09/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND Thành phố về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội và Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 2862 văn bản / 287 trang

Trang :