Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
33/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
30/2023/QĐ-UBND 15/12/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
29/2023/QĐ-UBND 11/12/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
28/2023/QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai ma túy tại các trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
27/2023/QĐ-UBND 22/11/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/2023/QĐ-UBND 06/11/2023 Ban hành Quy chế phân cấp, quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
25/2023/QĐ-UBND 31/10/2023 Về việc ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo của 10 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đợt 03)
Còn hiệu lực
24/2023/QĐ-UBND 25/09/2023 Quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/2023/QĐ-UBND 21/09/2023 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật loại hình xe buýt điện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2250 văn bản / 225 trang

Trang :