Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
74/2014/QĐ-UBND 02/10/2014 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
73/2014/QĐ-UBND 26/09/2014 Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
72/2014/QĐ-UBND 17/09/2014 Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
71/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
70/2014/QĐ-UBND 12/09/2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
64/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
68/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
53/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
54/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
45/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :