Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
19/2021/QĐ-UBND 11/11/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
17/2021/QĐ-UBND 19/10/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/NQ-HĐND 23/09/2021 Về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND 23/09/2021 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Còn hiệu lực
07/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có Khu công nghiệp của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
06/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2021-2022
Còn hiệu lực
04/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Quy định chế độ hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương trình Sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Về quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
19/NQ-HĐND 23/09/2021 Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, phòng chống dịch bệnh COVID-19 những tháng cuối năm 2021 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/2021/NQ-HĐND 23/09/2021 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2861 văn bản / 287 trang

Trang :