Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
31/2021/QĐ-UBND 29/12/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
29/2021/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Còn hiệu lực
30/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
28/2021/QĐ-UBND 16/12/2021 Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
27/2021/QĐ-UBND 13/12/2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/2021/QĐ-UBND 13/12/2021 Về việc Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
34/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay
Còn hiệu lực
32/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
19/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 Quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở nội thành thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/2021/NQ-HĐND 10/12/2021 Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 2862 văn bản / 287 trang

Trang :