Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
24/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
22/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 26/ND-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố
Còn hiệu lực
10/2019/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố
Văn bản hết hiệu lực một phần
30/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
13/2019/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm 2020-2021
Hết hiệu lực
14/2019/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/2019/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ, chế độ đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC
Còn hiệu lực
28/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
12/2019/NQ-HĐND 04/12/2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nội dung chi, mức chi xây dựng, quản lý, chuyên môn đối với dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn 14 xã khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực

Tổng số : 335 văn bản / 34 trang

Trang :