Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
04/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội giai đoạn 2012-2016.
Văn bản hết hiệu lực một phần
06/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
19/2011/NQ-HĐND 12/12/2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2011/NQ-HĐND 12/12/2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2010.
Còn hiệu lực
15/2011/NQ-HĐND 12/12/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
11/2011/NQ-HĐND 12/12/2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phốVề các chương trình mục tiêu và danh mục các dự án trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015.
Hết hiệu lực
10/2011/NQ-HĐND 12/12/2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Hết hiệu lực
09/2011/NQ-HĐND 12/12/2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012.
Còn hiệu lực
08/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2012.
Hết hiệu lực
07/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 349 văn bản / 35 trang

Trang :