Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
07/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành.
Còn hiệu lực
05/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội Giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
01/2013/NQ-HĐND 02/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
02/2013/NQ-HĐND 02/07/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành, thay thế số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Hết hiệu lực
18/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
11/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
12/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
10/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
08/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Còn hiệu lực
15/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Còn hiệu lực

Tổng số : 349 văn bản / 35 trang

Trang :