Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực
24/2024/QĐ-UBND 12/03/2024 Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nôi
Còn hiệu lực
25/2024/QĐ-UBND 12/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
26/2024/QĐ-UBND 12/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
22/2024/QĐ-UBND 07/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/2024/QĐ-UBND 07/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2024/QĐ-UBND 06/03/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/2024/QĐ-UBND 26/02/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/2024/QĐ-UBND 21/02/2024 Về việc ban hành quy định về phương thức quản lý và thẩm quyền quyết định các nội dung về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
17/2024/QĐ-UBND 21/02/2024 Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3091 văn bản / 310 trang

Trang :