Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc hỗ trợ chi phục vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024
Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
02/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục năm học 2023-2024
Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 29/03/2024 Về việc thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực
45/NQ-HĐND 08/12/2023 Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 454 văn bản / 46 trang

Trang :