Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/2024/QĐ-UBND 21/02/2024 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
15/2023/QĐ-UBND 21/02/2024 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Còn hiệu lực
19/2024/QĐ-UBND 21/02/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
14/2024/QĐ-UBND 19/02/2024 Về việc phân cấp việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2024/QĐ-UBND 15/02/2024 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/2024/QĐ-UBND 04/02/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
11/2024/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 và Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/2024/QĐ-UBND 01/02/2024 Về việc bãi bỏ các Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 và Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
10/2024/QĐ-UBND 01/02/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/2024/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phó Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3091 văn bản / 310 trang

Trang :