Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
46/NQ-HĐND 08/12/2023 Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Còn hiệu lực
48/NQ-HĐND 08/12/2023 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
21/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Quy định số lượng, mức phụ cấp thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
44/NQ-HĐND 08/12/2023 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay
Còn hiệu lực
49/NQ-HĐND 08/12/2023 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
20/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đông nhân dân thành phố Hà Nội về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các ngân sách giai đoạn 2023 - 2025
Còn hiệu lực
22/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
42/NQ-HĐND 08/12/2023 Về kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
19/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Quy định về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/2023/NQ-HĐND 06/12/2023 Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 454 văn bản / 46 trang

Trang :