Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

2 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

3 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

4 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

5 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

6 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

7 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

9 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

10 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 96 Thủ tục / 10 Trang

Trang :