Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng. (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

2 Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

3 Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

4 Xác nhận liệt sĩ (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

5 Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

6 Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

7 Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

8 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

9 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

10 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Tổng số 58 Thủ tục / 6 Trang

Trang :