Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

2 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

3 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

4 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

5 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

6 Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

7 Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

8 Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

9 Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

10 Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan) (TTHC mức độ 2)

Sở Nội vụ

Tổng số 85 Thủ tục / 9 Trang

Trang :