Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
41 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

42 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

43 Đối Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

44 Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sờ Giao thông Vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

45 Đối, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

46 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

47 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp (TTHC mức độ 3)

Sở Giao thông Vận tải

48 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (TTHC mức độ 1)

Sở Giao thông Vận tải

49 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phuơng chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

50 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (TTHC mức độ 1)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2615 Thủ tục / 262 Trang

Trang :