Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

22 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

23 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

24 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

25 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

26 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

27 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

28 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

29 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

30 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Giao thông Vận tải

Tổng số 2615 Thủ tục / 262 Trang

Trang :