Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
11 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

12 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

13 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

14 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

15 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

16 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

17 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

18 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp (TTHC mức độ 1)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

19 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

20 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (TTHC mức độ 1)

Sở Nội vụ

Tổng số 2615 Thủ tục / 262 Trang

Trang :