Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Mô tô nước trên biển (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

62 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

63 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

64 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình và Fitness (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

65 Cấp lại giấy phép bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (TTHC mức độ 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

66 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

67 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

68 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

69 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao (TTHC mức độ 2)

Sở Văn hóa và Thể thao

70 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (TTHC mức độ 2)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng số 2749 Thủ tục / 275 Trang

Trang :