Thủ tục

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trình tự thực hiện
- Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp có văn bản yêu cầu doanh nghiệp đấu giá tài sản đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật đấu giá tài sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu; hết thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp đấu giá tài sản vẫn không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật đấu giá tài sản thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.
- Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp gửi thông báo bằng văn bản và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Sở Tư pháp để giải trình; sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.
Cách thức thực hiện Sở Tư pháp, Hà Nội. Địa chỉ: Số 221, đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Không quy định

Thời hạn giải quyết Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp gửi thông báo bằng văn bản và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Sở Tư pháp để giải trình; sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
Lệ phí Không có thông tin
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu Doanh nghiệp đấu giá tài sản bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động trong các trường hợp sau đây: - Không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật đấu giá tài sản. - Ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động. - Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.
Cơ sở pháp lý

- Luật 01/2016/QH14 Luật Đấu giá tài sản;

Các thủ tục khác