HNP - Về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết...

HNP - Công điện về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19

Xem chi tiết...

HNP - Về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Xem chi tiết...

HNP - Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Xem chi tiết...

HNP - Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem