Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

2 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

3 Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

4 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

5 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

6 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

7 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

8 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

9 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

10 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất (TTHC mức độ 2)

Cấp Xã, phường, thị trấn

Tổng số 146 Thủ tục / 15 Trang

Trang :