Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu (TTHC mức độ 1)

Cấp Xã, phường, thị trấn

62 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

63 Quyết định chủ trương đầu tư của UBND Thành phố (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

64 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

65 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

66 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

67 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

68 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

69 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

70 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã (TTHC mức độ 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tổng số 2661 Thủ tục / 267 Trang

Trang :