Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
21 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Phụ lục I nhưng mắc một hoặc một số bệnh, tật quy định tại Phụ lục II (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

22 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

23 Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

24 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam (TTHC mức độ 2)

Sở Y tế

25 Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác (TTHC mức độ 2)

Sở Tư pháp

26 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (TTHC mức độ 2)

Sở Công thương

27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

28 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

29 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

30 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Tổng số 2714 Thủ tục / 272 Trang

Trang :